Wybierz produkt

Regulamin

Regulamin zakupów

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Obrazy-nowoczesne.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Obrazy-nowoczesne.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Obrazy-nowoczesne.pl, zwany dalej „Sklep”, prowadzony przez MG Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rząśni, nr 64, 98-332 Rząśnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000494115, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł w całości opłacony, NIP 508-009-11-53, REGON 101717777.Kontakt ze Sklepem możliwy jest:

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@ale-fotoobrazy.pl,

telefonicznie pod numerami: 784 921 271, 603 568 762,

listownie na adres: MG Group Sp. z o.o., Rząśnia 64, 98-332 Rząśnia.I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
  adresem http://Obrazy-nowoczesne.pl.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów i usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronach internetowych dostępnych w domenie Obrazy-nowoczesne.pl.II. Zamówienia.

 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako klienta.

 3. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. W uzasadnionych przypadkach Sklep dopuszcza możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@ale-fotoobrazy.pl.

 4. Warunkiem do przeprowadzenia transakcji jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a także wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje o towarach i usługach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Klient składając zamówienie za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Sklepu, lub przesyłając zamówienie do Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów i usług z MG Group Sp. z o.o.

 7. W wyniku złożonego przez klienta zamówienia, Sklep przesyła klientowi, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, specyfikację dokonanego zamówienia. Specyfikacja powyższa nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty przez MG Group Sp. z o.o.

 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiące jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, zostanie wysłane na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu oraz w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem - po zaksięgowaniu właściwej kwoty na rachunku MG Group Sp. z o.o. Z chwilą wysłania potwierdzenia, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy MG Group Sp. z o.o., a klientem za zawartą.

 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep, w możliwie najkrótszym czasie od dnia otrzymania przez klienta specyfikacji wskazanej powyżej, poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku dokonania zapłaty za zamówienie, MG Group Sp. z o.o. zwróci klientowi wpłaconą kwotę.

 10. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep, w możliwie najkrótszym czasie od dnia otrzymania przez klienta specyfikacji wskazanej powyżej, poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia, do wyboru dostępne są następujące możliwości:

 • wysyłka wyłącznie aktualnie dostępnych towarów,

 • anulowanie całości zamówienia.

W przypadku dokonania zapłaty za zamówienie, MG Group Sp. z o.o. zwróci klientowi kwotę wartości towarów wyłączonych z zamówienia, lub w przypadku anulowania zamówienia – całość wpłaconej kwoty.

 1. Sklep i MG Group Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji klienta, wynikłych na skutek przekazania przez klienta nieprawidłowych danych.III. Ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Sklepie:

 • podawane są w złotych polskich,

 • zawierają podatek VAT,

 • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Wszystkie ceny usług zamieszczone w Sklepie:

 • podawane są w złotych polskich,

 • zawierają podatek VAT.IV. Promocje i wyprzedaże.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania sprzedaży promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, sprzedaży promocyjnych lub wyprzedaży.

 2. Do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu, do momentu wyczerpania się ilości towarów objętych tą formą sprzedaży.

 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.V. Płatności.

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie produkty powiększonej o koszty dostawy.

 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • Przy odbiorze - zapłata następuje gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w momencie dostarczenia zamówionego towaru. Kurier pobiera od Klienta opłatę równą wartości złożonego zamówienia tj. kosztów towaru i kosztów dostawy. W budzących wątpliwość przypadkach MG Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówień tego typu.

 • Przelewem na podany rachunek bankowy – zapłata wartości złożonego zamówienia następuje w wyniku samodzielnego zalogowania się klienta na internetowe konto bankowe, wizyty w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) niezbędne dane konieczne do wykonania przelewu.

 • Płatnością za pośrednictwem Tranferuj.pl – zapłata wartości złożonego zamówienia następuje za pośrednictwem systemu Tranferuj.pl za pomocą jednego z dostępnych kanałów płatności.

 1. Każda płatność zrealizowana przez klienta do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 2. Na sprzedane towary i usługi, składające się na dane zamówienie, wystawiana jest klientowi faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana w formie elektronicznej w formacie PDF na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

 3. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych form płatności i dostawy poprzez nieudostępnienie określonych opcji, o czym klient zostanie poinformowany na stronie produktowej.

 4. W przypadku braku zapłaty wartości złożonego zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie klienta zostanie anulowane, o czym zostanie on poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres poczty elektronicznej.VI. Czas realizacji zamówienia.

 1. Przy każdym produkcie oraz w zakładce dostawa podany czas realizacji zamówienia, jest to przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przesyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po jego skompletowaniu.

 2. W przypadku dostępności poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie, u różnych dostawców Sklepu lub występowania dużej różnicy w czasie możliwego ich wysłania, MG Group Sp. z o.o. może samodzielnie podjąć decyzję o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres poczty elektronicznej.VII. Dostawa.

 1. Dostawa towarów odbywa się pod adres określony przez Klienta w zamówieniu.

 2. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych towarów. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy i płatności oraz wartości zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy zamieszczona jest na Obrazy-nowoczesne.pl w zakładce dostawa.

 3. Zamówione produkty dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki wynosi 1-2 dni robocze od momentu wysłania przesyłki.

 4. Czas dostawy towarów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Umowa sprzedaży dotycząca zakupu danych produktów w Sklepie jest zawierana pomiędzy klientem, a MG Group Sp. z o.o. i ma charakter terminowy - trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty i świadczenia, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia.

 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Przy odstąpieniu od umowy klient ponosi koszty zwrotu towaru.IX. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towarów bez wad. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji i czas jej trwania są określone w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta, o czym klient będzie poinformowany na stronie produktowej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MG Group Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MG Group Sp. z o.o. albo MG Group Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 4. MG Group Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MG Group Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, że żądania klienta zostały uznane za uzasadnione.

 5. Sprawdzenie stanu i określenie charakteru uszkodzenia przesyłki dokonane w obecności kuriera, w tym w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi MG Group Sp. z o.o. rozpatrzenie reklamacji.X. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących MG Group Sp. z o.o. do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność, lub rachunek bankowy wskazany przez klienta. W przypadku wątpliwości, MG Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. MG Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie zwrotu należności wynikłe w związku z przekazaniem przez klienta błędnych danych.XI. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MG Group Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez MG Group Sp. z o.o.

 2. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez MG Group Sp. z o.o. celem informowania klienta o nowych towarach, usługach i promocjach dostępnych w Sklepie. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 4. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres wskazany przez klienta, jak również za blokowanie i usuwanie tych wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

 2. MG Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez MG Group Sp. z o.o., nie krótszym jednak niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu w Sklepie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian są realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Sklep do poprawnego działania wykorzystuje pliki „cookies”. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu bez wykorzystywania mechanizmu „cookies”, ale może to powodować, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka prywatności.

 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają aktualnych obowiązujących przepisów prawa polskiego, w przeciwnym wypadku zapis powodujący naruszenie uznaje się za nieważny.

 6. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez MG Group Sp. z o.o. w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. do odwołania.


----------------------------------------------------------------------Formularze do ściągnięcia----------------------------------------------------------------------

1.Formularz odstąpienia od umowy

2. Formularz zwrotu towaru